Wolontariat - Co to jest?

WOLONTARIAT to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Działanie takie może przyjmować wiele form. Z jednej strony może to być pomoc osobom indywidualnym, np. starszym, niepełnosprawnym lub dzieciom nie radzącym sobie w szkole – bez pośrednictwa żadnych organizacji, z drugiej zaangażowanie (na rzecz pojedynczych osób, szerszych grup lub różnorakich idei) poprzez różnego rodzaju organizacje czy instytucje, jak stowarzyszenia, fundacje, parafie, urzędy miast czy gmin, szkoły, muzea, szpitale. Formalnie tylko ten drugi rodzaj zaangażowania traktowany jest jako wolontariat.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873), wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów kościelnych/wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, a także organów administracji publicznej lub podległych im jednostek.

Podejmując pracę wolontarystyczną należy znać swoje prawa i obowiązki wobec korzystającego.

Podstawowym prawem wolontariusza jest:

 • Zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń
 • Poproszenie korzystającego z pomocy wolontariusza o potwierdzenie treści porozumienia, wydanie pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonywaniu świadczeń
 • Bycie informowanym przez korzystającego o przysługujących wolontariuszowi prawach i obowiązkach oraz posiadanie dostępu do tych informacji
 • Posiadanie informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami
 • Posiadanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Pokrycie kosztów podróży służbowych i diet
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni

Wolontariusz ma natomiast obowiązek:

 • Przestrzegać warunków porozumienia wolontariackiego
 • Jeżeli z przepisów prawa wynika obowiązek posiadania kwalifikacji i spełniania wymagań odpowiednich do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, wolontariusz musi je posiadać
 • Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Przestrzegać tajemnicy służbowej
 • Etycznego zachowania

Co możesz zyskać dzięki wolontariatowi:

 • Podwyższenie swoich kompetencji
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności
 • Poznanie nowych ludzi oraz miejsc
 • Poczucie robienia pozytywnych rzeczy oraz niesienia pomocy
 • Satysfakcję
 • Zbadanie nowych możliwości zawodowych


Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku